ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση της εταιρείας δείχνοντας τον σεβασμό της για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι η «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

 

Το ΣΠΔ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας, σε όλες τις φάσεις και συναφείς εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συντήρηση εξοπλισμού) και των εν αυτώ υπηρεσιών (π.χ. διακίνηση υλικών και ανθρώπων).  Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ και δηλώνει ρητά η δέσμευσή τηςγια πρόληψη της ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της. Προς τούτο η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, είναι αέναος και άοκνος. Το αναπτυχθέν ΣΠΔ, εμπεριέχει μηχανισμό βελτίωσης και διορθωτικών ενεργειών, ώστε να είναι σύμφωνο με τη δέσμευση της εταιρείας για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, είτε ενδογενώς αναπτυσσόμενη είτε έξωθεν προερχόμενη (π.χ. με την εισαγωγή τεχνογνωσίας) καθώς και το πλαίσιο για τον καθορισμό και ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Η ανάπτυξη του ΣΠΔ έγινε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας και αποτελεί ουσιώδες μέλημα και δέσμευση της εταιρείας η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

 

Η εφαρμογή του ΣΠΔ ανατίθεται στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, προσδιορισμό και ανασκόπηση στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι που ανατίθενται ανασκοπούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και καθορίζονται με μετρήσιμους δείκτες οι οποίοι και παρακολουθούνται.

 

Βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας είναι:

  • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η ορθολογική διαχείριση αυτών: προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
  • Η εξοικονόμηση ενέργειας
  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές εγγραφές του ΣΠΔ,  κοινοποιούνται στους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και στην τοπική κοινωνία, σε εκπροσώπους της πολιτείας και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, ώστε να καθίσταται γνωστό ότι το ΣΠΔ είναι ζωντανό και ενεργό, επιδιώκοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων προς τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Για την εταιρεία Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ 

Κ. Κανελλάκης

Διευθύνων Σύμβουλος