Ευθύνη για το Περιβάλλον

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για όλους εμάς στην Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύοντάς μας παράλληλα για στοχευμένες δράσεις ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της Μονάδας.

Βασικοί άξονες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας μας είναι:

  • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η ορθολογική διαχείρισή τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης
  • Η ορθή χρήση φυσικών πόρων και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας
  • Η εμφατική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παράλληλα με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβάλλοντος
  • Η πλήρης εναρμόνισή μας με την Εθνική και τη Διεθνή Νομοθεσία
  • Η σημασία στην Πρόληψη μέσω της ανάπτυξης σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στο περιβάλλον

Η Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες προσδιορισμού και καθορισμού των περιβαλλοντικών διαχειριστικών θεμάτων, όπως προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας με τη διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ENISO 14001:2004

Βασικοί άξονες της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

  • Χρήση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για την υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΠΔ) εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας με διανομή ρόλων και κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων, με στόχο την καθιέρωση και τη διατήρηση μιας τεκμηριωμένης διαδικασία προσδιορισμού, καταγραφής και αναθεώρησης των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της επιχείρησης
  • Συνεργασία με αδειοδοτημένες  εταιρείες  για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ακολουθώντας πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης υδάτινων πόρων, με τη χρήση δεξαμενών αποθήκευσης βρόχινου νερού καθώς και συστήματος ψύξης και ανακύκλωσης των υδάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
  • Υιοθέτηση αυστηρής πολιτικής για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για την ορθή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων καθώς και πολιτική επαναχρησιμοποίησης των αναλώσιμων προϊόντων

Η Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και τη διασφάλιση μιας πιο ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.